• Verenigingsregels

  Om gezamelijke een vereniging te zijn en deze vorm te geven zijn er regels nodig. Deze zijn vastgelegd in statuten en huishuidelijk reglement, maar ook in een aantal punten van waarden & normen en een financieel huishoudelijk reglement.

  WAARDEN & NORMEN

  1. Leden hebben respect voor elkaar en van fouten kan je leren.
  2. Leden en ouders van jeugdleden (peanuts, pupillen en aspiranten) worden jaarlijks twee tot drie dagdelen ingeroosterd voor het verrichten van werkzaamheden (bardienst, etc.).
  3. Leden en ouders van jeugdleden nemen actief de eigen verantwoordelijkheid, concreet vertaald in eigen handelen en gedrag. Voorbeelden hiervan zijn: Zelf regelen van vervanging bij niet kunnen uitvoeren van bardienst of scheidsrechteren, Periodiek rijden bij uitwedstrijden of Schoonmaken van dug-out en vegen van velden van trainingen en wedstrijden.
  4. Leden houden zich verre van mondelinge en lichamelijke agressie binnen en buiten het veld en er wordt positief aangemoedigd. Bij ernstige overtreding van gedragsregels en recidive kan bestuur overgaan tot sancties.
  5. Coaches en trainers van jeugdteams (peanuts, pupillen en aspiranten) hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag (in relatie tot begeleiden van jeugd) overhandigd aan het bestuur.
  6. Ongewenste intimiteiten en intimidaties worden niet geaccepteerd en indien noodzakelijk gesanctioneerd.
  7. Op het veld en in de dug-out wordt niet gerookt en geen alcohol genuttigd. In de kantine wordt niet gerookt van één uur voor tot en met één uur na een jeugdwedstrijd (peanuts, pupillen en aspiranten).
  8. Honkbal en softbal zijn teamsporten. Spelers van de vereniging komen daarom altijd en op tijd naar trainingen en wedstrijden. Kan een speler om een goede reden een keer niet, dan minstens 48 uur van tevoren bij de eigen coach afzeggen.
  9. In de kantine zijn spikes en gravelschoenen niet toegestaan.
  10. Op het terrein en in de kantine zijn honden aan de lijn.

  HUISHOUDELIJK REGLEMENT (FINANCIEEL)

  1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zonder schriftelijke opzegging blijft men automatisch lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris vóór 15 december. Bij niet of niet tijdig ontvangen van de schriftelijke opzegging is men ook het daaropvolgende lidmaatschapsjaar contributie verschuldigd.
  2. Men dient de contributie en de bijdrage pakkenfonds (indien aan de orde) te betalen voor het einde van de betalingstermijn, genoemd op de factuur.
  3. Betalingsregelingen (in overleg met de penningmeester) dienen voor het einde van de maand juni betaald te zijn.
  4. Bij niet tijdige (deel)betaling heeft de vereniging het recht de speler niet meer op te stellen voor wedstrijden, uit te sluiten voor trainingen en een incassoprocedure te starten waarvan de kosten voor rekening van de speler komen.
  5. Indien een lid aan een tweede sport deelneemt bij de vereniging, wordt een bedrag voor het dubbellidmaatschap berekend, conform de kosten bij de KNBSB
  6. Boetes ten gevolge van misdragingen op het veld en opgelegd door de KNBSB komen voor rekening van de speler.
  7. Barbonnen dienen per dag te worden afgerekend. Indien een barbon ouder dan 2 weken en/of hoger dan € 25,00 is, kan factuur door de penningmeester worden opgestuurd met een opslag van € 5,00 voor administratiekosten. Jeugdleden (t/m 15 jaar) kunnen geen barbon openen.